Znak SFRU J

obvestila

Obvestilo

Spoštovane članice in člani.

Glede na to, da so se  zaradi enostranskih dvigov plač določenim plačnim skupinam povečala  in ustvarila še večja nesorazmerja med različnimi poklici  v plačni skupini J, v primerjavi z drugimi plačnimi skupinami ugotavljamo, da nam ne preostane nič drugega, kot da tudi plačna skupina J izrazi svoj protest zaradi popolne degradacije naših poklicev in našega dela. Iz medijev je zaznati, da se vladna pogajalska skupina pogaja parcialno samo z nosilci dejavnosti posameznih plačnih skupin. Kljub urgiranju nam je bilo jasno povedano, da so za plačno skupino J  predvidena krovna pogajanja.

Na osnovi navedenega sindikat nima druge možnosti kot, da organizira protestni shod. Da izpeljemo protestni shod, potrebujemo soglasje članstva. V kolikor bi se 40% članstva udeležilo na protestnem shodu, gremo v postopke izpeljave (v skladu s pravno zakonodajo). V tem primeru bi protestni shod potekal v Ljubljani, v soboto. Kdaj in kje bi natančno sporočili.

Prosimo vas, da se pisno opredelite (elektronsko sporočilo na sindikat) ali ste ZA ali PROTI protestnemu shodu. Nujna je prisotnost, ni samo dovolj izjava, da ste za protestni shod. Vabimo tudi nečlane, da se nam pridružijo.

Takoj, ko dobimo vašo pisno opredelitev, vas obvestimo o sprejeti odločitvi. 

Predviden pričetek krovnih pogajanj vladne pogajalske skupine z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se bo po napovedih pričela konec januarja 2023 (spremembe plačnega sistema).

S spoštovanjem.

Uradni list 163/2022

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4188/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-davcnem-postopku-zdavp-2n

Končno je sindikatu po večkratnih poskusih urgiranja in dajanja predlogov uspelo doseči spremembo zakonodaje, ki bo olajšala stresno situacijo pri pridobivanju podatkov za refundacije.

Glej drugi člen:»(7) Davčni organ sme delodajalcu zaradi obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov razkriti podatke o osnovi za to nadomestilo in številu ur, na katere se ta osnova nanaša. Delodajalec pridobi podatke iz prejšnjega stavka prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom na osnovi dokazila o delavčevi začasni zadržanosti od dela.«.

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje