Znak SFRU J

obvestila

Pomembno obvestilo

Spoštovane članice in člani.

Dogovor in aneksi so podpisani. Za naše poklice je posebej pomembno:

  • - da smo dosegli spremembo plačnega dne, saj smo se za to spremembo aktivno borili že od leta 2017, razvidno iz vseh dopisov, ki so na spletni strani sindikata (razbremenitev računovodskih in kadrovskih služb in odprava administrativnih ovir),
  • - že leta smo z dopisi opozarjali Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, da je potrebno uvesti kilometrino za povračilo stroškov na delo in iz dela,,
  • - opozarjali, da se za tiste s polovičnim delovnim časom prizna cela malica,
  • - pozivali pristojne, da se ukine polletna bilanca po denarnem toku za posredne uporabnike proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ. Uspeli smo, saj se 2021 polletna bilanca ukinja (ZIPRS2122-A, 62. člen se črta),
  • - dosegli smo tudi delne premike na področju vzgoje in izobraževanja pri spremembi pravilnikov,
  • - priznanje Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za finance, da so finančno računovodske službe zelo obremenjene. V času corone so se obremenitve enormno povečale,
  • - sodelovali pri odpravi ostalih varčevalnih ukrepov, ki so doseženi z dogovorom.

Sindikati smo se z vlado dogovorili, da se nadaljujejo pogajanja čez en mesec. Dejstvo je, da v spodnjem delu plačne lestvice (nad minimalno plačo) obstajajo anomalije pri vrednotenju delovnih mest (zlasti tistih iz plačne skupine J), ki jih je potrebno odpraviti. V našem sindikatu menimo, da so to delovna mesta plačne skupine J, V. in VI. tarifnega razreda. Odpraviti je potrebno tudi preostale neusklajene zadeve iz naslova odprave varčevalnih ukrepov. Na MIZŠ apelirali že leta 2019.

S spoštovanjem.

Podpisan dogovor, aneksi

Objavljeno bo v Uradnem listu RS-jutri, v četrtek, 3.6.2021. Prizadevanja SFRU-J so prinesla rezultate...

 

Podrobnosti iz dogovora

Regres za prehrano med delom se s 3,99 evrov zvišuje na 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom.

Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji v trajanju nad 12 ur znašajo 21,39 evra, medtem ko so prej znašala 16 evrov, v trajanju nad 8 do vključno 12 ur znašajo 10,68 evra. Ponovno se uvaja tudi dnevnico v trajanju od najmanj 6 do 8 ur, znaša pa 5,16 evra. 

Na področju solidarnostne pomoči se za člane reprezentativnih sindikatov, ki so podpisniki tega dogovora in aneksov, zvišuje cenzus za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči, in sicer s 130 na 140 odstotkov minimalne plače. To pomeni, da ostaja višina solidarnostne pomoči enaka, se pa cenzus (trenutno določen v višini minimalne plače) za člane sindikatov, ki bodo podpisali aneks, zvišuje s 130 na 140 odstotkov minimalne plače, kar pomeni, da bo do solidarnostne pomoči upravičenih več zaposlenih v javnem sektorju. 

Terenski dodatek znaša še naprej 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur, kar posledično pomeni zvišanje terenskega dodatka, saj se zvišuje tudi višina dnevnice.

Jubilejne nagrade: višina in pogoji nagrade ostajajo enaki. Pomembno pri tem pa je, da se po novem za pravico do jubilejne nagrade upošteva tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki upravljajo dejavnost v mreži javne službe.

Usklajevanje zneskov: višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS. Po novem se usklajujejo tudi vsi preostali zneski (nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči), ki se do sedaj niso usklajevali, in sicer enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša namesto 18 in za nekatere primere 30 odstotkov, zdaj v vseh primerih 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.

Na področju povračila stroškov prevoza na delo in z dela prinaša dogovor bistveno spremembo glede samega načina obračuna teh stroškov: po novem se povračilo stroškov za vse javne uslužbence izračuna na enak način. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se izračuna na podlagi razdalje od kraja bivališča do delovnega mesta, če znaša ta razdalja več kot 2 kilometra. Po trenutni ureditvi pripada javnemu uslužbencu povračilo stroškov v višini stroškov javnega prevoza, kilometrina pa samo, kadar javni prevoz ni možen. Veljavni način povračila stroškov pomeni izjemno zapleten način in veliko administrativno obremenitev za vse kadrovske in računovodske službe v javnem sektorju. Po novem se izračun potnih stroškov za vse javne uslužbence izračunava zgolj na podlagi razdalje (kilometrine med krajem bivališča in krajem opravljanja dela). Povračilo stroškov kilometrine znaša za vsak kilometer 10 odstotkov cene neosvinčenega ne motornega bencina (trenutno 8 odstotkov) 95 oktanov, vendar ne manj kot 30 evrov, pri čemer pa se upošteva dejansko število prihodov na in odhodov z dela.

Nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanja prakse se določijo v naslednjih višini:

  • za študente v višini 172 evrov mesečno (trenutno 97,54 evra);
  • za dijake v višini 86 evrov mesečno (trenutno 47 evrov).

Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti.

Zamik izplačila plače pri proračunskih uporabnikih: dan izplačila plače se pri proračunskih uporabnikih, ki imajo izplačilni dan v kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen pred 10. dnem v mesecu za pretekli mesec, ter pri proračunskih uporabnikih, ki sedaj v kolektivni pogodbi nimajo določenega izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10. dan v mesecu, razen pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC, pri katerih se izplačilni dan zamakne na najpozneje 10. delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu. To bo omogočilo sprotno obračunavanje plač.

Regres za letni dopust v letu 2021 se določi v višini 1.050 evrov, torej prvič v zgodovini v javnem sektorju – kar pa je sicer običajno v zasebnem sektorju – več kot je znesek minimalne plače, kar je sicer minimum v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

 

S spoštovanjem.

 

Dogovor

Vlada Republike Slovenije je na seji, 27. maja 2021 obravnavala Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabniki ter regresu za letni dopust za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor). Prav tako je obravnavala osnutek aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in osnutke aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (v nadaljnjem besedilu: Aneksi), ki so pripravljeni v skladu z Dogovorom (ta je s sindikalno stranjo - napovedanimi podpisniki Dogovora, bil predhodno že usklajen).

Dogovor in osnutke aneksov, ki so predvideni za podpis, prilagamo.

Dogovor.KPND.
Vabim vas na podpis Dogovora, ki bo v petek, 28.5.2021 ob 14.00 v Veliki sejni sobi vlade na Gregorčičevi 27 v Ljubljani.
Hkrati vas vabim na podpis Aneksov v torek, 1. junija in v sredo, 2. junija 2021, ki bo potekal na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21 (1. nadstropje, Sektor za plače v javnem sektorju), in sicer v torek od 12.00 do 20.00, v sredo pa od 7.00 do 13.00. Če vašega odziva na priložene Anekse ne bomo prejeli najpozneje v ponedeljek, 31. maja do 13.00, bomo razumeli, da vam lahko Anekse, ki so priloženi temu vabilu ponudimo v podpis v navedenih terminih (za morebitna vprašanja v zvezi z vsebino Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, v zvezi z vsebino aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev pa tudi na resorno pristojna ministrstva).
Podpisnike prosimo, da na podpis Dogovora in Aneksov s seboj prinesejo žig.
Prijazen pozdrav,
Boštjan Koritnik
minister  

S spoštovanjem.

Dogovor med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Vladna stran je včeraj zvečer po zaključku pogajanj med sindikati javnega sektorja in vlado republike Slovenije, posredovala prečiščeno besedilo Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.

Rešitve, dogovorjene v tem dogovoru, se uveljavijo pod pogojem, da podpisniki, ki podpišejo ta dogovor, podpišejo tudi aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter aneks(e) h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje