Znak SFRU J

O sindikatu

Sindikat finančno-računovodskih uslužbencev plačne skupine J (SFRU-J) je samostojna interesna organizacija. Ustanovljena je z namenom, da varuje in izboljšuje družbeni, ekonomski in socialni položaj finančno-računovodskih uslužbencev, zagotavljala pravice na podlagi dela, iz dela ter iz delovnega razmerja. Pridruženi člani lahko postanejo tudi delavci, ki niso bili umeščeni v plačno skupino J ali nezaposleni.

Včlanitev je prostovoljna.

SFRU združuje finančno-računovodske uslužbence (računovodje, finančnike, knjigovodje, saldakontiste, revizorje, inšpektorje,...), in sicer zaposlene v:

 • javnih zavodih s področja izobraževanja in športa (dijaški in študentski domovi, vrtci, osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in strokovne šole, višje in visoke šole, univerze, glasbene šole, javni zavodi s področja športa, drugi zavodi s področja usposabljanja in izobraževanja);
 • javnih zavodih s področja socialnega varstva (centri za usposabljanje in varstvo, domovi za ostarele, varstveno delovni centri, centri za socialno delo);
 • javnih zavodih s področja kulture (gledališča, kulturni domovi, knjižnice, arhivi, muzeji, drugi);
 • javnih zavodih s področja raziskovanja (raziskovalni zavodi);
 • javnih zavodih s področja kmetijstva in gozdarstva;
 • javnih zavodih s področja okolja in prostora;
 • javnih zavodih s področja javnega reda in varnosti;
 • pravosodju (sodišča, tožilstva, pravobranilstvo);
 • ministrstvih, občinah;
 • javnih zavodih s področja zdravstva;
 • javnih agencijah, javnih skladih;
 • javnih zavodih s področja gospodarskih dejavnosti;
 • javnih zavodih s področja malega gospodarstva in turizma;
 • v gospodarstvu;
 • itd.

SFRU se zaradi učinkovitejšega uresničevanja interesov in ciljev skupnih vsem delavcem, skupaj z drugimi sindikati različnih dejavnostih v Sloveniji, pridružuje v Konfederacijo slovenskih sindikatov, preko katere je povezan tudi v Evropsko konfederacijo sindikatov. Sindikat deluje samostojno in neodvisno na podlagi lastnega programa in statuta ter skupno dogovorjenega programa in statuta Konfederacije slovenskih sindikatov.
Preko našega sindikata bomo člani:

 • organizirano izražali in usklajevali svoje interese, sprejemali skupen program delovanja in izvajali aktivnosti za njegovo uresničevanje;
 • vplivali na oblikovanje zakonodaje in predpisov, ki zadevajo ekonomske, socialne in druge interese delavcev naših dejavnosti;
 • vplivali na sklepanje kolektivnih pogodb, v katerih bodo poleg plačila urejeni tudi delovni pogoji in razmere, skupni standardi in socialna varnost delavcev;
 • dosegli, v odvisnosti od strokovne usposobljenosti in uspešnosti pri izvajanju sprejetih programov, primerjalno enak družbenoekonomski položaj z drugimi delavci v Republiki Sloveniji;
 • razvijali soodločanje delavcev na vseh področjih dela;
 • zagotavljali varstvo svojih pravic in organizirali njihovo zaščito z vsemi sredstvi sindikalnega delovanja, vključno s stavko;
 • razvijali vzajemnost in solidarnost med člani;
 • pospeševali svoj strokovni razvoj;
 • skrbeli za svoje obveščanje in informiranje javnosti;
 • uresničevali druge skupne interese.

 

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje