Znak SFRU J

Pogajanja

Predlog vlade, ki ga je ministrica predstavila tudi javnosti.

Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za javne uslužbence od 1. septembra 2022 znaša 4 odstotke (javni uslužbenci prejmejo višjo plačo za mesec september 2022 – izplačilo v mesecu oktobru 2022).  Glede na ugotovljeno (dejansko) inflacijo za leto 2022 se vrednost plačnih razredov plačne lestvice, veljavne na 31. avgust 2022, poviša tako, da povišanje v obeh korakih skupaj znaša 60 odstotkov dejanske inflacije za leto 2022;Za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah se namenijo finančna sredstva v višini 40 odstotkov dejanske inflacije za leto 2022 (uradni podatek SURS), pri čemer 1 odstotek pomeni finančni učinek v višini 58 mio evrov bruto bruto na letni ravni (ocena finančnega učinka glede na podatke o plačah iz ISPAP, upoštevaje maso plač za prve tri mesece leta 2022, preračunano na celotno leto 2022); Poračun regresa za letni dopust 2022 zaenkrat ni predviden, ne gre pa s pogajalske mize. Vlada bo spremljala učinkovitost ukrepov za omilitev učinkov inflacije oziroma draginje in bo v primeru, da se bo z iztekom leta 2022 izkazalo za potrebno, predlagala dodatne ukrepe za pomoč najranljivejšim skupinam javnih uslužbencev bodisi v obliki poračuna regresa za letni dopust bodisi z drugim enkratnim izplačilom; Predlog vladne strani je aktualen, če se sindikalna stran zaveže, da bodo  vzporedno s pogajanji o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah potekala tudi usklajevanja o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja, z namenom, da se najpozneje do 30. aprila 2023 pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS oziroma nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju s podpisano izjavo o stopnji usklajenosti besedila členov zakona. 

Sindikalna stran pripravlja protipredlog glede na podan vladni predlog. Okvirno se pogajanja z vlado nadaljujejo 28.8.2022 (do takrat reprezentativni sindikati javnega sektorja pripravijo usklajen predlog). 

Lep pozdrav.  

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje